12/10/2014

Postals / Postcards


Un grup ben curiós... Érem al costat d'una oficina de correus. Havien comprat postals, i semblava que feien cua per compartir l'únic bolígraf.

A peculiar group... We were next to a post office. They had bought postcards, and I think they waited their turn to share the pen.

27/09/2014

Vida diària / Daily living

...al costat del circ romà de Tarragona, aquest estiu.
...next to the Roman Circus of Tarragona, this summer (see location below)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...